برخی از انگیزه‌های منفی ازدواج

در شماره گذشته به‌عنوان مقدمه، درباره سبک زندگی دینی و معنایابی تشکیل خانواده نوشتیم و از اهمیت عمل به دانسته‌ها و لزوم کسب آگاهی و شناخت قبل از شروع به…

ادامه خواندن برخی از انگیزه‌های منفی ازدواج