تمثیل مولوی درباره فراموشی خود

* تمثیل خیلی خوبی مولوی دارد : فرض کنید انسان زمینی جهت ساختمان برای‌ خودش تهیه کرده به هر علتی روزها نمی‌رود آنجا ساختمان کند هنگام شب، عمله و بنا…

ادامه خواندن تمثیل مولوی درباره فراموشی خود